Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (EKA).

Σήμα κινδύνου από το μόνο δημόσιο κέντρο που μπορεί να παράσχει δωρεάν υπηρεσίες σε ασθενείς με βαριά εγκεφαλικά, ημιπληγίες, παραπληγίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με σκλήρυνση κατά πλάκας, λειτουργεί κάτω από τα όρια ασφαλείας καθώς το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 50%.

Είναι ενδεικτικό ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόλις 200 δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης – τα 120 είναι στο ΕΚΑ – από τα περίπου 2.000 που χρειάζονται αφού στη χώρα γίνονται πολύ συχνά τροχαία και εργατικά «ατυχήματα».

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης έστειλε υπόμνημα στη νέα Διοίκηση του ΚΑΤ και επισήμανε τη δραματική κατάσταση που επικρατεί.

Υπόμνημα στη νέα Διοίκηση του ΚΑΤ – ΕΚΑ του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Με το παρόν υπόμνημα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και οι εργαζόμενοι σε αυτό, για τα οποία σας είχαμε ενηερώσει και προφορικά στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε μαζί σας, κατά την επίσκεψη σας στο Νοσοκομείο μας.

  1. Κτηριακές υποδομές – Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις – Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Το ΕΚΑ εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης τόσο λόγω της παλαιότητας των κτηριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και λόγω της απουσίας πιστώσεων για τη συντήρηση και ανανέωσή τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε όλο το κτηριακό συγκρότημα υπάρχουν εμφανή προβλήματα στην τοιχοποιεία (τα οποία ενισχύθηκαν και από τον πρόσφατο σεισμό), στη στεγανότητα των κεραμοσκεπών, στην ολισθηρότητα των δαπέδων, στην πυροπροστασία, καθώς και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Ταυτόχρονα, λόγω του πεπαλαιωμένου ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο των κλινικών, όσο και των άλλων τμημάτων που παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς (ακτινολογικό εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο, εξωτερικά ιατρεία, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μονάδα ΒΙ.Τ.Α., κλπ), δημιουργούνται προβλήματα που δυσκολεύουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και των περιθαλπόμενους.

Τα αντίστοιχα τμήματα, έχουν καταθέσει επανειλλημένως λεπτομερή περιγραφή αυτών των προβλημάτων, καθώς και τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

  1. Στελέχωση του ΕΚΑ – Συμβασιούχοι – Εργολαβίες

Η στελέχωση του Νοσοκομείου μας με μόνιμο προσωπικό είναι απαράδεκτα χαμηλή και δεν ξεπερνά ούτε το 50% των οργανικών θέσεων. Τα κενά εμφανίζονται σε όλες τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών των ασθενών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι βάρδιες στα νοσηλευτικά τμήματα δεν καλύπτονται από νοσηλεύτριες ΤΕ ή ΠΕ, ενώ βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό καλείται να ασκήσει νοσηλευτικές πράξεις. Το τηλεφωνικό κέντρο δε λειτουργεί σε 24ωρη βάση, οι υπηρεσίες αποκατάστασης προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εκπαιδευόμενους σπουδαστές, ενώ η τεχνική υπηρεσία (η οποία αδυνατεί να καλύψει το Νοσοκομείο μας με νυχτερινή βάρδια) καθώς και η υπηρεσία σίτισης, λειτουργούν εξαρτώμενες από τους εργολαβικούς εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, συμβασιούχοι εργαζόμενοι (μέσω του θεσμού των επικουρικών και μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ), κινδυνεύουν με τη λήξη της σύμβασής τους να απολυθούν, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα οδηγήσει πολλά τμήματα σε αναστολή λειτουργίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κέντρου μας, γεγονός που απαιτεί τη μονιμοποίησή τους.

Επισημαίνουμε επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών καλύπτει τις ανάγκες του με προσωπικό μέσω εργολαβιών,  γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, λόγω του γεγονότως ότι αυτό το προσωπικό εναλλάσσεται με την αλλαγή κάθε φορά των εργολάβων που αναλαμβάνουν τα έργα, δεν έχει σταθερή εργασιακή σχέση, εργάζεται με μειωμένα ωράρια και υπόκειται σε σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση από τις εργολαβικές εταιρίες. Επιπλέον, το οικονομικό όφελος του Νοσοκομείου μας, είναι αμφισβητήσιμο.

Ακόμα και η δυνατότητα που έδιναν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για υπογραφή ατομικών συμβάσεων, όπως έγινε σε μια σειρά Νοσοκομεία, στο Κέντρο μας ουδέποτε υλοποιήθηκε

Ζητάμε, την επανασύσταση των οργανικών θέσεων και την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

  1. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης

Τα τελευταία χρόνια, με αποφάσεις της Διοίκησης πραγματοποιούνται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από τμήμα σε τμήμα. Το γεγονός αυτό αποδιοργανώνει τις υπηρεσίες και δε δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποκτήσουν την γνώση του αντικειμένου που τους ανατίθεται.

Ταυτόχρονα, με αποφάσεις της Διοίκησης (χωρίς προηγούμενη εσωτερική ανακοίνωση-πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος), τοποθετούνται προϊστάμενοι τμημάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, ο οργανισμός του ΕΚΑ, το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης Νοσοκομείων και ο Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας.

Συγκεκριμένα:

– Τοποθετούνται προϊστάμενοι άλλης ειδικότητας από αυτές που προβλέπει ο οργανισμός.

– Τοποθετούνται προϊστάμενοι με κατώτερα προσόντα από αυτά που προβλέπει ο οργανισμός, παρά το γεγονός ότι στα αντίστοιχα τμήματα υπηρετούν υπάλληλοι που κατέχουν αυτά τα προσόντα και τις γνώσεις, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία.

– Τοποθετούνται προϊστάμενοι οι οποίοι μετακινούνται από το τμήμα τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του τμήματος στο οποίο ανήκουν.

– Τοποθετούνται προϊστάμενοι χωρίς τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος σε ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς.

Ζητάμε,

– να προχωρήσει η διενέργεια κρίσεων,

– έως τη διενέργεια των κρίσεων, να τηρηθούν οι νομοθετικές προβλέψεις αναφορικά με τον κλάδο, την ειδικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και την αρχαιότητα.

  1. Οικονομική κατάσταση του ΕΚΑ

Η οικονομική κατάσταση του ΕΚΑ ήταν και είναι τραγική. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οφειλές φτάνουν σήμερα το 1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων οι 600.000 είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ η χρηματοδότηση από την πλευρά του υπ. Υγείας είναι μόνο 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τις πιστώσεις που υποτίθεται ότι θα καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ και  προβλέπονται στον προϋπολογισμό, μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές «φτάνει» στο ΕΚΑ με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη και να μην είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

Επισημαίνουμε ότι εξαιτίας της υποστελέχωσης και της ανάθεσης υπηρεσιών σε εργολάβους, το 50% του προϋπολογισμού του Κέντρου μας, που αφορά τα λειτουργικά έξοδα, απορροφάται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια τα ποσά που παραμένουν να μην επαρκούν για την κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών, με αποτέλεσμα να γίνονται περικοπές σε δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του ΕΚΑ.

5 Μονομερείς αποφάσεις

Η πρόσφατη απόφαση για την αλλαγή του ωραρίου, έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και σημαντική αύξηση των δαπανών.

Ζητάμε, να σταματήσουν άμεσα τέτοιες μονομερείς αποφάσεις, που λαμβάνονται χωρίς καν την ενημέρωση των Υπηρεσιών ή του Σωματείου, ιδιαίτερα εφόσον αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, γιατί οδηγούν σε σοβαρή δυσλειτουργία το Νοσοκομείο μας.

  1. Κολυμβητήριο

Θεωρούμε ότι η λειτουργία του κολυμβητηρίου του Κέντρου μας, θα πρέπει πρώτα από όλα να καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών μας και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και το ΕΚΑ έγινε χωρίς καμία γνώση από την πλευρά του Σωματείου. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει παραχώρηση στο Δήμο, ή απλώς ο Δήμος δύναται να χρησιμοποιεί μέρος των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στο Κέντρο μας.

Ζητάμε να μας δοθεί από τη Διοίκηση η συγκεκριμένη σύμβαση και οι σχετικές διευκρινήσεις, προκειμένου να καταθέσουμε την άποψη μας για το ζήτημα αυτό, με κριτήριο τη εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών μας, καθώς και τη διασφάλιση της περιουσίας του Κέντρου μας.

  1. Ενημέρωση παρουσία εκπροσώπου του Συλλόγου στο ΔΣ του ΚΑΤ – ΕΚΑ

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΚΑ και οι εργαζόμενοι σε αυτό έχουν πλήρη άγνοια για τα ζητήματα που συζητούνται στο ΔΣ του ΚΑΤ- ΕΚΑ και αφορούν το ΕΚΑ.

Έως το 2013, το ΔΣ του Συλλόγου μας λάμβανε από το ΔΣ του ΚΑΤ-ΕΚΑ την ημερήσια διάταξη των υπό συζήτηση θεμάτων καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις, ώστε να έχουμε μια στοιχειώδη ενημέρωση.

Μετά το 2013 η ενημέρωση αυτή σταμάτησε χωρίς καμία αιτιολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους του ΕΚΑ όσο και τη λειτουργία του Κέντρου μας να συζητούνται στο ΔΣ του ΚΑΤ-ΕΚΑ, χωρίς να μπορούμε έγκαιρα να καταθέσουμε την άποψη μας ως εργαζόμενοι του ΕΚΑ οι οποίοι έχουμε σφαιρική γνώση της λειτουργίας και των πραγματικών αναγκών του Κέντρου μας.

Ζητάμε

  • Την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων όσων θεμάτων αναφέρονται ή σχετίζονται με το ΕΚΑ.
  • Τη δυνατότητα να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του Συλλόγου μας με δικαίωμα λόγου στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΑΤ-ΕΚΑ, όταν κρίνεται σκόπιμο και συζητείται κάποιο θέμα σχετικό με το Κέντρο μας.

Τέλος, υπάρχει μία σειρά σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με την απουσία διαχρονικά ενός σχεδίου αλλά και βούλησης ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχει το Κέντρο μας, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτό.

Για αυτά τα θέματα θα επανέλθουμε με νέο υπόμνημα μας, καθώς το παρόν έχει στόχο την ενημέρωσή σας για ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης και αντιμετώπισης εκ μέρους σας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης